Εταιρικές Πράξεις

**********************

 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)  57395904000

Αριθμός Μ.Α.Ε. 9541/62/Β/86/1376

Έδρα Θεσσαλονίκη

 ***********************

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Γ. Σ. 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Γ.Σ. 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Γ Σ  2015

********************

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 Β1.1 (ΕΛΠ). Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Β2.2 (ΕΛΠ). Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12 2014. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2013. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2012.Λ.ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

Ο Ισολογισμός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 5594/2013      ΦΕΚ 5594.2013

********************

Προσαρτήματα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31.12.2015. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31 12 2014. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31 12 2013. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ AE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31 12 2012.Λ. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

********************

Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ Γ.Σ 2015.Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

********************

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  4/11/2013.  

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2013 – 2018.

ΠΡΑΚΤ ΕΓΣ 04-11-2013

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 8359/2013      ΦΕΚ 8359.2013

****************

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 30/6/2013 – Εκλογή ελεγκτών χρήσης 1.1 – 31.12.2013

ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ.30-6-13.Θ5

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 6584/2013         ΦΕΚ 6584.2013

****************

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 30/6/2011 – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 2011 – 2016

ΑΠΟΣΠ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ.30-6-11.Θ6

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 6761/2011            ΦΕΚ.6761.2011

********************

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικό Δ.Σ. 30/4/2015 – Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων – Έκθεση Δ.Σ. προς Γ.Σ. – Σύγκλιση Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.30 4 2015. Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

****************

Πρακτικό Δ.Σ. 30/4/2014 – Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων – Έκθεση Δ.Σ. προς Γ.Σ. – Σύγκλιση Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 30 4 2014.Λ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ

****************

Πρακτικό Δ.Σ. 5/11/2013 – Συγκρότηση σε σώμα νέου Δ.Σ.   Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

ΠΡΑΚΤIKO Δ.Σ. 05-11-2013

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) 8359/2013      ΦΕΚ 8359.2013

****************

Πρακτικό Δ.Σ. 1/7/2011 – Συγκρότηση σε σώμα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 1-7-2011

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.)  6761/2011:       ΦΕΚ.6761.2011

********************

Καταστατικό

Το καταστατικό της Εταιρείας που ισχύει σήμερα είναι το εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Α.Ε.

********************